Säännöt ja ehdot

Käyttöehdot

1.      Yleistä

1.1   Tämän internetsivuston (“Sivusto”) omistaa ja sitä operoi Sports Events 365 Ltd. sekä sen täydessä omistuksessa oleva tytäryhtiö Ticketingo Limited (”Yhtiö”).

1.2   Sanat, jotka viittaavat yksittäiseen lukuun sisältävät myös käsityksen useammasta luvusta ja päinvastoin.  Sanat, jotka viittaavat maskuliini-sukupuoleen, viittaavat samalla myös feminiini-sukupuoleen. Sanat, jotka viittaavat henkilöihin, viittaavat samalla myös yrityksiin, osakkaisiin ja muihin yritykseen liittyviin yhteisöihin.

1.3   Käyttöehdoissa esiintyvät otsikot ovat lisätty selkeyttämistä varten ja siten niiden ei tule vaikuttaa käyttöehtojen tulkintaan.

1.3  Seuraavat käyttöehdot (”Ehdot”) kuten myös kaikki Sivustolla sekä Yhtiön toimittamissa sähköposteissa esitetty informaatio muodostavat laillisen sopimuksen teidän ja Yhtiön välille, tämä koskee myös tälle sivustolle pääsyä sekä sen käyttöä ja yhtiön suorittamia palveluja (”Sopimus”).  

Saapumalla, selailemalla ja/tai käyttämällä tätä Sivustoa, te tunnustatte lukeneenne, ymmärtävänne sekä hyväksyneenne Sopimuksen sekä olevanne sidottu Sopimukseen, joka sisältää myös nämä Säännöt ja Ehdot, sekä noudattavanne kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Jos ette hyväksy näitä Ehtoja, älkää käyttäkö tätä Sivustoa.

1.4 Täten todistatte olevanne täysi-ikäinen käyttämään tätä Sivustoa sekä         laillisesti kykenevä ja asianmukaisesti valtuutettu tekemään niin.

1.5 Ehtona tämän Sivuston käytölle, te sitoudutte olemaan käyttämättä tätä Sivustoa mitään laitonta tarkoitusta varten tai jotain sellaista tarkoitusta varten, joka on näissä Ehdoissa kielletty. Teidän ei tule käyttää tätä Sivustoa millään tavalla mikä voisi vahingoittaa, vaurioittaa, rasittaa tai heikentää mitään palvelinta tai verkostoa, joka on yhteydessä Yhtiön palvelimeen tai häiritä kenenkään toisen osapuolen Sivuston käyttöä tai käytön viihtyvyyttä.

 

2. Tällä Sivustolla julkaistu informaatio

2.1 Kaikkea tämän Sivuston kautta saatavilla olevaa informaatiota ja sisältöä sovelletaan erilaisten päivitysten ja muutosten mukaan, tämä koskee erityisesti lippujen hintoja sekä tapahtumien päivämääriä.

2.2 Tämä Sivusto saattaa sisältää ja tarjota informaatiota, joka ei ole Yhtiön omistuksessa ja/tai sen kontrollin alaisena, sisältäen ilman rajoitteita tapahtumien päivämääriä ja aikoja. Esimerkiksi, julkaistessaan urheilutapahtumien päivämääriä, Yhtiö on täysin riippuvainen kolmansien osapuolien tuottamasta informaatiosta.

Sen vuoksi teiltä edellytetään kaiken kolmatta osapuolta koskevan informaation varmistamista, joka on julkaistu tällä Sivustolla. Yhtiö näkee suuresti vaivaa julkistaakseen täsmällistä informaatiota, mutta ei ole vastuussa minkään kolmannen osapuolen tuottamasta informaatiosta ja siten teidän ei tule luottaa kyseiseen tietoon itse varmistamatta sitä. 

2.3 Joissakin tapauksissa Sivusto saattaa viitata käyttäjälle ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden sivustoja, tämä koskee pääasiallisesti Yhdysvalloissa järjestettäviä tapahtumia (http://tickets4usa.sportsevents365.com), moottoriurheilua koskevia tapahtumia (http://gootickets.com/SE365) sekä hotellien varaussivustoja (“Yhteistyökumppaneiden sivustot"). Yhteistyökumppaneiden sivustojen kanssa käydyt kirjeenvaihdot tai liiketoimet, sisältäen niihin liittyvien tavaroiden tai palveluiden maksut ja toimitukset sekä mitkä tahansa liiketoimiin liittyvät muut säännöt, ehdot, takuut ja sopimusvakuudet, ovat yksinomaan teidän ja kyseisten yhteistyökumppaneiden sivustojen keskinäisiä asioita. Yhtiö ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen mistään sisällöstä, jota esitellään Yhteistyökumppaneiden sivustoilla, kuten ei myöskään minkäänlaisista menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet kyseisistä yhteistyökumppaneiden kanssa käydyistä liiketoimista ja muista kanssakäymisistä.

3. Sivuston kautta tehdyt ostotilaukset

3.1 Tilausten tekeminen

3.1.1 Teidän tulee luovuttaa kaikki sellainen informaatio, jota edellytetään Yhtiöltä edetäkseen tilauksenne tekemisessä ja valmistamisessa. Tämä sisältää passin kopion tarjoamista ilman minkäänlaisia rajoitteita sekä kaikenlaisten lisätietojen ja dokumenttien luovuttamista siinä määrin kuin se on tarpeen.

3.1.2 Sen jälkeen, kun olette tehneet tilauksenne Sivustolla klikkaamalla ”lähetä” nappia, tilauksenne siirretään Yhtiölle tilauksen vahvistamista ja suoritusta varten. Tilauksen vahvistamisen jälkeen teidän on mahdotonta enää muuttaa tai peruuttaa tilausta itsenäisesti, paitsi muuten kuin Yhtiön etukäteen antaman kirjallisen hyväksynnän kanssa. Te saatte vahvistussähköpostin tai muun ilmoituksen (mikäli lippuja ei voida vahvistaa) yhden arkipäivän kuluessa tilauksen ostopäivästä laskien.

3.1.3 Suoritettuanne tilauksen Sivustolla ja tarjottuanne luottokorttinne tiedot, hyväksytte että Yhtiö sulkee luottorajanne ja kun tilaus on vahvistettu, hyväksytte Yhtiön veloittavan luottokortiltanne tilausta edellyttävän summan.  Sen jälkeen, kun luottokorttinne tiedot on hyväksytty luottokorttia haltioivan yhtiön toimesta sekä varmistettu, että tilatut liput ovat saatavilla, teidän tilauksenne voidaan katsoa olevan suoritettu.

3.2 Hintoja koskevat käytännöt

Hinta, joka teiltä veloitetaan on se, mikä on osoitettu Sivustolla tilauksen ostopäivänä. Poikkeuksetta edellä mainitusta, Yhtiöllä on oikeus muuttaa Sivustolla näkyvien kohteiden ja/tai palveluiden hintoja milloin vain ilman etukäteen tehtyä ilmoitusta.

Yhtiö toimii jälkimarkkinoilla, missä lippujen saatavuutta ja niiden hinnoittelua määrittää ja erottelee markkinoiden kysyntä ja tarjonta. Sen vuoksi joidenkin tapahtumien kohdalla (koskee yleensä korkeatasoisia ja loppuunmyytyjä tapahtumia) on odotettua, että lippujen myyntihinta on niiden nimellisarvoa korkeampi (arvo, joka on tulostettu lippuihin).

Tehtyänne tilauksen Sivustolla, tiedostatte ja hyväksytte, että tilaamanne lippujen hinta saattaa olla korkeampi kuin niiden nimellisarvo.

3.3 Maksuvälineet

Ellei Yhtiö ole etukäteen hyväksynyt muita maksuvälineitä, Tilauksen maksu suoritetaan voimassaolevan luottokortin kautta, jota hallinnoi Yhtiön hyväksymä laillisesti toimiva luottokorttiyhtiö.

3.4 Lippujen toimitus

3.4.1 On teidän vastuullanne toimittaa Yhtiölle oikea Tilauksen toimitusosoite sekä muut tilaukseen liittyvät tiedot, joita Yhtiö kohtuuden nimissä pyytää toimittaakseen liput täsmällisesti ja oikeaan aikaan. Olette velvollinen ilmoittamaan Yhtiölle lopulliset toimitustiedot tai niihin liittyvät muutokset viimeistään viikko ennen tapahtuman ajankohtaa.

3.4.2 Yhtiö ei ole korvausvelvollinen, mikäli vahvistettuja lippuja ei ole toimitettu perille asianmukaisesti tapauksissa, joissa olette antaneet virheellistä tietoa tilausta tehdessänne tai missään vaiheessa sen jälkeen.  Kyseisissä tapauksissa teiltä veloitetaan täysi summa sekä tilauksen että toimitus- ja käsittelymaksun osalta. Ystävällisesti olkaa huolellisia ja täyttäkää päivitetyt tietonne täsmällisesti. Olkaa hyvä ja huomioikaa – väärien henkilötietojen luovuttaminen on ankarasti laissa kielletty.

3.4.3 Yhtiö ei ole korvausvelvollinen, mikäli ette ole vastaanottaneet tai noutaneet toimitettuja lippuja. Kyseisissä tapauksissa lippujen katsotaan olevan toimitettu ja teiltä veloitetaan täysi maksu mukaan lukien lippujen toimitusmaksut.

3.4.4 Yhtiö ei ole korvausvelvollinen, mikäli asiakkaan etukäteen hankitut liput ovat kehnosti toimitettu asiakkaan osoitteeseen silloin kun lippuja ei ole jaettu lippujen vastaanottajalle.  Esimerkiksi Yhtiö ei ole korvausvelvollinen tapauksissa, joissa liput on toimitettu asiakkaan hotellin tai muun vastaavan rakennuksen vastaanottoon, eikä asiakas ole vastaanottanut lippuja hotellin virheellisestä lippujen toimituksesta johtuen.

3.4.5 Myöhäiset saapumiset- Mikäli asiakas saapuu hänen ilmoittamaansa toimitusosoitteeseen vasta tapahtumapäivänä, asiakkaan tulee tarkistaa tapahtumapäivän aamuyhdeksään (9.00 AM) mennessä, että liput ovat asianmukaisesti toimitettu hotellin tai muun vastaavan rakennuksen osoitteeseen. Jos lippujen toimitukseen liittyviä ongelmia ilmaantuu, tulee asiakkaan tiedottaa Yhtiötä asiasta mahdollisimman pian tai viimeistään tapahtumapäivän kello 12.00 mennessä. Yhtiö ei ole vastuussa tarkastamatta jätetyistä lipuista, mikäli asiakas ei noudattanut edellä mainittuja ohjeita.

3.4.6 Yhtiö pidättää itsellään oikeuden muuttaa lippujen toimitustapaa (esimerkiksi hotellitoimituksen sijaan liput toimitetaan lippujen keräyspisteelle), jos tarve sitä vaatii. Tämänkaltaisessa tapauksessa, Yhtiön tulee tiedottaa teitä ajoissa asianmukaisesti ja se ei ole vastuussa tai velvollinen mihinkään vahinkoihin, jotka kyseisistä muutoksista voi johtua.  Tämä ei muodosta sopimusrikkomusta Yhtiön puolelta.

4. Tilauksen peruuttaminen

4.1 Kaikki tilaukset ovat sitovia ja niitä ei voi peruuttaa ilman Yhtiön etukäteen annettua kirjallista hyväksymistä. Jos teillä on minkäänlaisia ongelmia Tilauksen kanssa, olkaa hyvät ja ottakaa meihin yhteyttä. Voitte olla varmoja, että teemme kaikkemme auttaaksemme teitä. Jos onnistumme peruuttamaan tilauksenne, teiltä peritään peruutusmaksu, yhtiön harkinnan mukaan.

 

 5. Erityismääräykset ja vastuu

5.1 Yhtiö ei ole vastuussa, jos teiltä kielletään pääsy tapahtumaan paitsi silloin, jos kielto johtuu Yhtiön tahallisesta virkavirheestä.

5.2 Teidän tulee osallistua tapahtumaan omalla vastuullanne. Yhtiö ei ole vastuussa vahingoista, joista mahdollisesti kärsitte matkallanne tapahtumasta tai tapahtumaan tai osallistuessanne kyseiseen tapahtumaan.

5.3 Teidän tulee olla yksin vastuussa hankkia tietoa oikeista päivämääristä, tapahtumien aloitusajoista ja toimitus- tai nouto-ohjeista. Ystävällisesti huomioikaa, että Euroopan jalkapalloliigojen ottelujen päivämääriä ei välttämättä ole lopullisesti päätetty siinä vaiheessa, kun Tilaus on tehty.  Tämä on kertakaikkisesti meidän määräysvaltamme ulottumattomissa ja määritetty tapahtuman järjestäjien ja lähetysoikeuksien omistavien tahojen toimesta. Sen vuoksi, tehdessänne tilaustanne teidän tulisi tarkistaa onko ottelu, josta olette kiinnostuneita merkitty ”Not Final” internet-sivullamme.  Jos näin on – etsikää huomautusta mahdollisista aikarajoista ja suunnitelkaa matkanne sen mukaisesti.

5.4 Yhtiö ei ole vastuussa ja teille ei anneta korvaavia lippuja, jos lippunne häviävät, ne varastetaan tai tuhoutuvat edellyttäen, että kyseiset tuhot eivät johtuneet Yhtiön huolimattomuudesta tai tarkoituksenmukaisesta toiminnasta tai laiminlyönnistä.

5.5 poikkeamatta ylläolevasta tiedosta, niissä harvoissa tapauksissa, joissa Yhtiö epäonnistuu toimittamaan vahvistetut tai sovitut liput syistä, jotka johtuvat Yhtiöstä, Yhtiön ainoa velvoite ja vastuu rajoittuu maksimikorvaukseen, joka on enintään 150 % ostettujen lippujen hinnasta. Tämä velvoite on täysin alla sijaitsevan 5.6 osa-alueen mukainen.

5.6 Joissakin harvoissa tapauksissa, saatatte kohdata lippuihin liittyviä ongelmia kuten: Myöhäinen toimitus, toimitettu lippu, joka on eri kategoriassa kuin vahvistettu lippu, ongelmia stadionin sisäänpääsyn kanssa, tai joku muu hankaluus.  Näissä harvoissa tapauksissa, teidän tulee ottaa HETI PAIKALLA yhteyttä meidän hotline-hätäasiakaspalvelunumeroihin +353-1-526-2839 ja +34-93-1846750. Yhtiö näkee suuresti vaivaa ja käyttää paljon resursseja käsitelläkseen ja ratkoakseen kaikenlaisia odottamattomia ongelmia. Sen vuoksi, Yhtiö ei ole vastuussa tai velvollinen mistään ongelmasta, jota ei oltu asianmukaisesti ja tämän osa-alueen mukaisesti ilmoitettu.

Huolimatta edellä olevasta, Yhtiö ei ota vastuuta ongelmasta, joka on asianmukaisesti ratkaistu, kun se on kerran ilmoitettu. Lisäksi, ystävällisesti huomioikaa, että yhteydenotto hotline-hätäasiakaspalveluun ei automaattisesti takaa teille oikeutta korvaukseen (joko osittaiseen tai täysimääräiseen).

5.7 Lukuun ottamatta Yhtiön velvoitteita teitä kohtaan lippujen rekisteröityneenä ostajana, kuten tässä on esitetty, Yhtiö ei ole vastuussa tai kanna minkäänlaista vastuuta mistään kolmannesta osapuolesta, joka käyttää ostettuja lippuja.

5.8 Force Majeure, ylivoimainen este: Yhtiö ei ole syyllinen tai vastuussa jos asiakas ei kykene pääsemään sisälle tai osallistumaan tapahtumaan ja/tai jos tapahtuma on peruttu tai sitä on siirretty senkaltaisista syistä johtuen, jotka eivät ole Yhtiön kontrollin alaisia, kuten: sääolosuhteet, lakot, siviili-levottomuudet, toimivaltaisten viranomaisten ja/tai järjestäjien päätökset, sota, terrori-iskut jne.

5.9 Joissakin harvoissa tapauksissa, joissa Yhtiö toimittaa teille liput, jotka sijaitsevat huonommassa kategoriassa kuin ne liput, jotka olivat vahvistettu, Yhtiö hyvittää teille erotuksen niiden lippuhintojen mukaan, jotka oli ilmoitettu Sivustolla lippujen ostopäivänä. Niissä harvoissa tapauksissa, joissa Yhtiö vahvistaa liput jonkin tietyn joukkueen alueelle, mutta teille oli toimitettu liput vastustajan joukkueen alueelle, teille korvataan 5%- 20% summa kunkin tapauksen erityisolosuhteiden mukaan, Yhtiön oman harkinnan mukaan.

5.10 Yhtiö on velvollinen tarjoamaan asiakkailleen istumapaikat pareittain, ellei erikseen ole ohjeistettu toisin (esimerkiksi tapauksissa, joissa liput ovat määritetty Sivustolla yksilö-lipuiksi). Ystävällisesti huomioikaa, että joissakin stadioneissa (Merkittävin Barcelonan ”Camp Nou”), parilliset istumapaikat sisältävät vinot tai kohtisuorat vierekkäiset istuimet. Joissakin harvoissa tapauksissa, joissa Yhtiö toimittaa teille liput, jotka eivät ole viereisiä, kuten Yhtiö on vahvistanut, teille korvataan erillinen istuin 3% - 15% summalla maksetun lipun hinnasta, joka perustuu tarjottujen lippujen istuinten väliseen todelliseen etäisyyteen.

5.11 Te olette yksin vastuussa siitä, että noudatatte sääntöjä, määräyksiä, menettelytapoja ja paikallisviranomaisten ja / tai tapahtumien järjestäjien laatimia käytäntöjä. Yhtiö ei ole vastuussa mistään vahingoista, joita te mahdollisesti aiheutatte, jos teiltä evätään pääsy tapahtumaan tai teidät poistetaan tapahtumasta paikallisten viranomaisten tai tapahtuman järjestäjien toimesta.

5.12 Joissakin tapauksissa Yhtiö lähettää teille sähköpostilla tärkeitä ohjeita koskien jonkin tietyn tapahtuman käytänteitä. Yhtiö ei ole vastuussa siinä tapauksessa, jos teiltä on evätty pääsy tapahtumaan tai teidät on poistettu tapahtumasta sen vuoksi, että ette ole noudattanut kyseisiä ohjeita.

5.13 Niissä tapauksissa, joissa teille on toimitettu kausikortti tai jäsenkortti (muovinen kortti), te olette velvollinen palauttamaan kortin teille niiden ohjeiden mukaisesti, jotka on annettu kortin yhteydessä tai Yhtiön toimesta. Siinä tapauksessa, jos epäonnistutte toimimaan näin, mistään mahdollisesta syystä johtuen, Yhtiö veloittaa teiltä uuden jäsenkortin tekemiseen liittyvät kulut sekä kaikki vahingot, jotka johtuvat jäsenkortin palauttamatta jättämisestä annettujen ohjeiden mukaan.

 6. Vastuun rajoitus

TÄYSIMÄÄRÄISESTI SEN MUKAAN, JONKA SOVELLETTAVA LAKI SALLII, EI MISSÄÄN OLOSUHTEISSA TULE YHTIÖN TAI MINKÄÄN SEN TYTÄRYHTIÖN, KUMPPANIN, OSAKKAAN, JOHTAJAN, VIRKAILIJAN, TYÖNTEKIJÄN, LISENSSINHALTIJAN TAI TOIMITTAJAN (”YRITYKSEN OSAPUOLET”) OLLA VASTUUSSA, YHDESSÄ TAI ERIKSEEN, TEILLE TAI KENELLEKÄÄN TOISELLE HENKILÖLLE, TEIDÄN KÄYTÖSTÄ TAI KIRJAUTUMISESTA SIVUSTOLLE TAI MISTÄÄN SIVUSTON KAUTTA ESIINTYVÄSTÄ SISÄLLÖSTÄ JA MISTÄÄN PALVELUSTA, JOKA EPÄSUORASTI, MERKITTÄVÄSTI, SATUNNAISESTI, ERITYISESTI, RANGAISTUSLUONTOISESTI TAI ESIMERKIN MUKAISISTA VAHINGOISTA, SISÄLTYEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, TULOJEN MENETYKSEEN LIITTYVIIN VAHINKOIHIN, VOITTOIHIN, KÄYTTÖÖN, TIETOIHIN, TAI MUIHIN AINEETTOMIIN VAHINKOIHIN (KOLLEKTIIVISESTI, ”ULKOPUOLISET VAHINGOT”), OLIVAT NE TAI EIVÄT TUNNUSOMAISIA VÄLINPITÄMÄTTÖMÄSTÄ, RIKKUMATTOMASTA, SOVITUSTA TAI MUUSTA VASTUUSEEN LIITTVÄSTÄ TEORIASTA, VAIKKA KUKAAN YHTIÖN OSAPUOLISTA OLISI OLLUT OHJEISTETTU MAHDOLLISUUDESTA TAI OLISI VOINUT NÄHDÄ ETUKÄTEEN MITÄÄN NÄISTÄ ULKOPUOLISISTA VAHINGOISTA JA HUOLIMATTA MISTÄÄN RAJOITETUN KORVAKSEN  OLENNAISEN TARKOITUKSESN EPÄONNISTUMISESTA.  JOS YKSIKÄÄN SOVELLETTAVA VIRANOMAINEN PITÄÄ MITÄÄN TÄMÄN ALUUEN OSASTA KELVOTTOMANA SOPIMUKSENA, NIIN YHTIÖN OSAPUOLIEN VASTUU TULEE RAJOITTUA SOVELLETUN LAIN TÄYTEEN MAHDOLLISEEN LAAJUUTEEN.

7. Korvaukset

Hyväksytte korvaamaan, suojelemaan ja pitämään harmittomana Yhtiötä, sen virkailijoita, johtajia, työntekijöitä, agentteja, lisenssinhaltijoita, toimittajia ja mitään kolmatta osapuolta kaikilta vastustavilta väitteiltä, menetyksiltä, menoilta, vahingoilta, ja kuluilta, sisältäen kohtuulliset asianajan palkkiot, mitkä johtuvat näiden Ehtojen rikkomisesta.

 8. Päättyminen

Yhtiöllä on oikeus lakkauttaa toimitukseen liittyviä palveluja Sivuston välityksellä ja/tai lakkauttaa Sivuston operointi, kokonaan tai osittain, sen oman harkinnan mukaan. Tätä osuutta ei sovelleta tilauksiin, jotka on vahvistettu ennen Yhtiön toiminnan päättymistä.

9. Lainsäädäntö ja juridiikka

Ehdot määräytyvät ja niitä tulkitaan noudattaen Irlannin lainsäädäntöä ja mikään toiminta joka tulee esiin tai liittyy näihin Ehtoihin, jotka osapuolet ovat kykenemättömiä ratkaisemaan keskenään 30 päivän aikana, tulee yksinomaan viitata Dublinissa tapahtuvaan välimiesmenettelyyn ja kansainvälisen kauppakamarin sovittelumenettelyn ja välimiesmenettelyn sääntöjen mukaan yhden sovittelijan toimesta, joka on nimetty mainittujen sääntöjen mukaisesti. Mainittu välimiesmenettely on suoritettava englanniksi ja välimiehen on perusteltava päätöksensä.

10. Yleistä

Nämä Ehdot muodostavat täyden sopimuksen teidän ja Yhtiön välille viitaten tähän Sivustoon ja Sivustolla tuotettuihin palveluihin. Tämän Sivuston käyttö on luvatonta missä tahansa toimivallan alueella, joka ei noudata kaikkia näiden Ehtojen määräyksiä, sisältäen ilman rajoituksia tämän kappaleen. Siinä tapauksessa, että mitään näiden Ehtojen määräyksiä pidetään toimeenpanokelvottomina, mitättöminä tai virheellisinä, kyseinen määräys on muokattava siten, että se on pätevä ja toimeenpanokelpoinen, ja siten muokattuna kaikki Ehdot pysyvät täydessä voimassa ja vaikutuksen alaisena.  Mikään vika tai viive minkään oikeuksien, vallan tai etuoikeuksien käytössä myöhemmässä vaiheessa ei tule toimia niiden luopumiseksi, eikä mikään yksittäinen tai osittainen käyttö sulje pois niistä mitään muuta tai niiden edelleen harjoittaminen tai minkään oikeuden, vallan tai etuoikeuden käyttö myöhemmässä vaiheessa. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden muuttaa, peruuttaa tai keskeyttää minkään palveluiden tai sisältöjen osaa, joita on milloin tahansa tuotettu tämän Sivuston kautta, ilman ennakkoilmoitusta tai vastuuta. Teidän tulisi tietyn määräajoin varmistaa nämä Ehdot sekä Tietosuojakäytäntö, jotka ovat esitetty tällä Sivustolla tarkastaaksenne voimassaolevat ehdot ja ohjeet, jotka ovat sovellettavissa käyttöönne. Teidän tämän Sivuston jatkuva käyttö kyseisten tarkistusten jälkeen tarkoittaa sitä, että hyväksytte kyseiset tarkastukset.

11. Ticketingo Limited rekisteröity osoite on Blair House, Upper O'Connell Street, Ennis, Co Clare, Ireland. Muita yhteystietoja varten ystävällisesti menkää kohtaan Ota meihin yhteyttä (Contact us).